Mēs aizsargājam uzņēmumus,
zīmolus un vērtības

NORDSAGE ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas strādā korporatīvo Risku vadības, Krīžu vadības, kā arī uzņēmējdarbības drošības jomās. Mūsu pamatvērtības ir integritāte, konfidencialitāte, skaidrība un konsekvence. Uzņēmuma preventīvie un korektīvie pakalpojumi iedalāmi četros blokos:

Izlūkošana


Informācijas ieguve, apstrāde un analīze, Monitorings
Tipiskākie pakalpojumi ir dažādu līmeņu Padziļinātās izpētes - Due Diligence par pašmāju un ārvalstu uzņēmumiem, kā arī specializēti informācijas vākšanas pakalpojumi, kas Klientiem ļauj pieņemt pārdomātus, uz faktiem balstītus lēmumus. Informācijas apkopošanu iespējams veikt praktiski visos ekonomiski aktīvos reģionos.

Izmeklēšana


Detektīvdarbība, krimināltiesības
Pakalpojumi, kas ļauj izpētīt un izvērtēt specifisku notikumu cēloņus un to norises apstākļus, izskaidrojot Klientam tālāko rīcību zaudējumu mazināšanai, kā arī ieteikumi turpmākai darbībai, kas būtiski samazinātu iespēju šādiem incidentiem atkārtoties nākotnē. Pārstāvniecība valsts institūcijās.

Risku vadība


Risku menedžments
Preventīvi pakalpojumi uzņēmējdarbības drošības risku identificēšanai un mazināšanai. Vispārējās drošības un informācijas drošības auditi, personiskās un organizāciju drošības pakalpojumi, tehniskā drošība, Trauksmes cēlāju ziņojumu iekšējās sistēmas un atbalsta pasākumi.

Krīžu vadība


Krīžu menedžments, ārkārtas reaģēšana
Ārkārtas reaģēšanas un atbalsta pasākumi organizācijām dažādu jomu krīzes situācijās. Tipiskākie krīžu atbalsta konsultatīvie pakalpojumi ietver ātru reaģēšanu, situācijas, incidenta izpēti, kā arī krīžu komunikāciju, pasākumus zaudējumu un risku mazināšanai.
Lokāla pieeja, globāli resursi. NORDSAGE partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls nodrošina iespēju piedāvāt Klientiem plašu riska un krīžu vadības konsultatīvo pakalpojumu klāstu visos ekonomiski aktīvajos pasaules reģionos. Kopš 2018. gada decembra NORDSAGE ir starptautiskās drošības – risku konsultāciju uzņēmumu grupas React Risk Advisory biedrs. React Risk Advisory grupa šobrīd ir pārstāvēta Zviedrijā, Polijā, Latvijā un Apvienotajos Arābu Emirātos.

NORDSAGE pamata operacionālā pieredze ir Baltijas valstīs, Ziemeļeiropā, Centrāleiropā, kā arī Postpadomju telpā, īpaši Ukrainā un Krievijas Federācijā. Tāpat NORDSAGE ir resursi un liela pieredze darbā Ķīnā, Singapūrā, Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) un Āfrikas kontinentā.
SIA Seccredo kļūst par NORDSAGE
15.03.2021

SIA Seccredo ir pieņemts lēmums pāriet jaunā attīstības līmenī un attīstīt jaunu, neatkarīgu zīmolu - NORDSAGE.

Esam pateicīgi un pagodināti par mums doto iespēju nest Seccredo vārdu un zīmolu. Mēs patiesi ticam Seccredo pamata vērtībām: integritāte, konfidencialitāte, skaidrība un konsekvence, un turpināsim vadīties pēc tām. Mūsu profesionāļu komanda turpina darbu un paplašinās. NORDSAGE turpinās nodrošināt esošos drošības risku vadības konsultatīvos pakalpojumus četrās pamata nozarēs: izlūkošana, izmeklēšana, risku vadība un krīžu vadība.

Uzņēmuma nosaukums tiek mainīts uz NORDSAGE. Citi uzņēmuma rekvizīti, kā piemēram reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numuri, banku rekvizīti paliek nemainīgi.

Mūsu LinkedIn profils: https://www.linkedin.com/company/nordsage/

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar mums, sūtot epastu: info@nordsage.com vai zvanot: +371 67 221 828

NORDSAGE

Izlūkošana

Padziļinātās pārbaudes

Izlūkošanas pakalpojumu ietvaros informācijas iegūšanai un pārbaudei par objektiem NORDSAGE piedāvā standartizētas, vairāku līmeņu pārbaudes. Katrā no trim līmeņiem Klientam tiek piedāvāts noteikts apkopojamās un pārbaudāmās informācijas apjoms – atkarībā no Klienta mērķiem.

Tāpat padziļinātās pārbaudes var tikt veiktas ņemot vērā Klienta noteikto mērķi, piemēram, aktīvu identificēšana, kontaktinformācija un citi.

Izpēte un analīze

NORDSAGE ir plaša un starptautiska pieredze dažādu izpētes un analīzes projektu īstenošanā. Tipiskākie piemēri ietver konkrētu reģionu vai valstu noteiktu tirgus segmentu izpēti, kas orientēta uz risku un drošības situācijas apzināšanu. Tas var ietvert arī, piemēram, organizētās noziedzības, nelegālo akcizēto preču apriti kā arī citas tēmas.

Īstenojot Izpētes un analīzes pakalpojumus, NORDSAGE resursi ļauj iesaistīt attiecīgā reģiona vai valsts vietējos operacionālos resursus. Lokālās kompetences iesaistīšana kombinācijā ar NORDSAGE konsultantu pieredzi un zināšanām sniedz NORDSAGE klientiem ievērojamas priekšrocības.

Liela apjoma datu apstrāde un analīze

Bieži Izpētes un analīzes pakalpojumu ietvaros, NORDSAGE sniedz Klientam atbalstu liela apjoma datu apstrādē un analīzē, kas ir nepieciešama, piemēram, iekšēju vai ārēju krāpšanu izmeklēšanu ietvaros. NORDSAGE savā darbībā izmanto augsti kvalificētu personālu, mūsdienīgākās tehnoloģijas un metodikas. Visbiežāk šādi pakalpojumi tiek nodrošināti finanšu vai telekomunikāciju sektora uzņēmumiem.
Pakalpojuma būtība ir nodrošināt pārskatāmu, saprotamu un Klienta izvirzītajam mērķim atbilstošas formas informācijas sagatavošanu, kas balstās uz liela apjoma, nereti nesistematizētiem datiem.

Valstu analīze un ceļojumu drošība

Uzņēmējdarbība ārvalstīs, neatkarīgi no tā vai tas ir īstermiņa komandējums vai ilgstoša uzturēšanās, prasa zināšanas par vietējo vidi. NORDSAGE Valstu analīzes un Ceļojumu drošības atskaites sniedz uz drošību orientētu pamatinformāciju par konkrēto teritoriju, kā arī palīdz uzņēmumiem un organizācijām atbilstoši sagatavoties videi, kurā tiek plānots darboties. Ar šo atskaišu palīdzību, klients iegūst vērtīgu informāciju, kas ir vērsta uz aktuālāko drošības situāciju konkrētajā reģionā, kā arī politisko stabilitāti, uzņēmējdarbības vidi un vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem. Ceļojumu drošības atskaites ir vērstas uz personīgo drošību, sniedzot informāciju par konkrētajiem reģiona vai apgabala riska faktoriem.

Būtiski:

Par informācijas apkopošanu starp Klientu un NORDSAGE tiek noslēgts Līgums, kurā tiek atrunāti datu apstrādes juridiskie pamati, NORDSAGE pienākumi un atbildības atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības un citām prasībām, ievērojot, ka NORDSAGE pilda datu apstrādātāju lomu.

Visās savās darbībās NORDSAGE ievēro attiecīgās valsts likumdošanu, kā arī starptautiskos regulējošos normatīvus.

NORDSAGE starptautiskais partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ļauj veikt padziļinātās pārbaudes praktiski jebkurā ekonomiski aktīvā pasaules reģionā. Detalizēta konsultatīvo pakalpojumu piedāvājuma saņemšanai par padziļinātās pārbaudes veikšanu, lūdzu sazinieties ar NORDSAGE.

Izmeklēšana

Izmeklēšana, detektīvdarbība

NORDSAGE ir plaša un starptautiska pieredze, sniedzot konsultatīvos pakalpojumus korporatīvajā vidē, kas saistīti ar nodarījumu un incidentu izmeklēšanu. NORDSAGE sniedz atbalstu Klientiem, piemēram, krāpšanu, draudu vai citu noziedzīgu nodarījumu gadījumos.

Nepieciešamības gadījumā NORDSAGE uzdevuma izpildē iesaista konsultantus, kas saņēmuši Detektīvdarbības sertifikātus (atbilstoši noteiktās valsts prasībām). Sniedzot atbalstu Klientam var tikt iesaistītas visas NORDSAGE kompetences – krīžu situāciju atbalsts, izlūkošanas un informācijas drošības jomās.

Aktīvu identificēšana un atgūšana

Nereti izmeklēšanas pakalpojumu ietvaros NORDSAGE resursi tiek izmantoti aktīvu identificēšanai dažādās jurisdikcijās. Bieži šādos uzdevumos iegūtā informācija tiek izmantota tiesu procesos.

Pārstāvniecība valsts institūcijās

Sniedzot atbalstu Klientu organizācijām, gadījumos, kad tās ir saskārušās ar noziedzīgu nodarījumu, NORDSAGE var nodrošināt kompetentu Klienta pārstāvniecību tiesībaizsardzības un citās valsts institūcijās. NORDSAGE konsultanti ir guvuši plašu pieredzi gan valsts, tiesībaizsardzības sektorā, gan arī korporatīvajā vidē.

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

NORDSAGE pieejamie resursi ļauj palīdzēt uzņēmumiem atklāt, kā viltotie produkti tiek ražoti, eksportēti un realizēti. NORDSAGE partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ļauj izmeklēt neregularitātes bīstamās un sarežģītās vidēs. Lai izmeklētu un novērstu viltoto preču tirdzniecību, izmeklēšanas bieži tiek veiktas sadarbībā ar vietējām tiesībaizsardzības iestādēm.

Būtiski:

Par informācijas apkopošanu starp Klientu un NORDSAGE tiek noslēgts Līgums, kurā tiek atrunāti datu apstrādes juridiskie pamati, NORDSAGE pienākumi un atbildības atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības un citām prasībām, ievērojot, ka NORDSAGE pilda datu apstrādātāju lomu.

Visās savās darbībās NORDSAGE ievēro attiecīgās valsts likumdošanu, kā arī starptautiskos regulējošos normatīvus.

NORDSAGE starptautiskais partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ļauj veikt padziļinātās pārbaudes praktiski jebkurā ekonomiski aktīvā pasaules reģionā. Detalizēta konsultatīvo pakalpojumu piedāvājuma saņemšanai par padziļinātās pārbaudes veikšanu, lūdzu sazinieties ar NORDSAGE.

Risku vadība

Auditi

NORDSAGE prakse liecina, ka visbiežāk labākais veids uzņēmuma risku vadības izvērtējuma veikšanai ir audits vai objektīvs situācijas izvērtējums. NORDSAGE lieto elastīgu pieeju, kopā ar Klientu izstrādājot un piedāvājot Risku vadības auditus noteiktā dziļuma pakāpē un fokusējot uzdevumu uz identificētām riska zonām. Risku vadības audita rezultāts ir NORDSAGE sagatavota atskaite, kas ietver arī secinājumus un rekomendācijas. Nepieciešamības gadījumā, pēc audita, NORDSAGE sniedz tālākus konsultatīvos pakalpojumus konstatēto apdraudējumu vai trūkumu novēršanai un risku mazināšanai.

Vispārējās drošības audits – standartizēts uzņēmuma risku vadības izvērtējums, kas parasti tiek veikts divos galvenajos posmos:

- Sākotnējais izvērtējums, kura ietvaros notiek informācijas apkopošana Klienta organizācijā; Šis posms visbiežāk ietver pārrunas ar vadību, informācijas apkopošanu par uzņēmuma darbību, drošības incidentiem, apdraudējumiem, riskiem un iekšējo dokumentāciju.

- Identificēto riska jomu un faktoru izvērtējums.

NORDSAGE audita rezultāts ir audita atskaite un prezentācija, kas ietver secinājumus un rekomendācijas konstatēto trūkumu novēršanai.

Informācijas drošības audits - Termins Informācijas drošība attiecas uz procesiem un metodēm, kas tiek izstrādātas un īstenotas, lai aizsargātu drukātu, elektronisku vai cita veida konfidenciālu, privātu vai slepenu informāciju, kā arī datus no nesankcionētas piekļuves, lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, izpaušanas, iznīcināšanas, labošanas vai sabojāšanas.

Informācijas drošības audits ietver apstākļu izvērtēšanu, secinājumu un rekomendāciju sagatavošanu saistībā ar informācijas drošību Klienta organizācijā vai, piemēram, norādītajās telpās vai struktūrvienībās.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības audits - Ugunsdrošības auditu veic NORDSAGE konsultants/speciālists ārkārtas situāciju un ugunsdrošības jautājumos. Audita mērķis ir pārbaudīt uzņēmumā esošās ugunsdrošības dokumentācijas, telpu un ugunsdzēsības aprīkojuma atbilstību Latvijas Republikas Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma prasībām, kā arī izvērtēt uzņēmuma gatavību rīcībai ārkārtas situācijās.

Pēc audita veikšanas Klients saņem NORDSAGE speciālista vērtējumu par ugunsdrošības situāciju objektā, kā arī tiek sniegti ieteikumi ugunsdrošības situācijas uzlabošanai.

Mācības un semināri

Būtisks un neatsverams risku vadības faktors ir personāla apmācība. Tas ietver gan vadības līmeņa darbiniekus, gan personālu, kas strādā ar Klientiem vai uzsāk darbu Klienta organizācijā. NORDSAGE ir plaša pieredze un kvalificēts personāls dažādu ar vispārējo drošību, riskiem un krīžu vadību saistītu apmācību programmu izstrādē un mācību vadīšanā. NORDSAGE veic gan attiecīgo programmu izstrādi, risinājumu veidošanu apmācībai e-vidē, kā arī personāla apmācību lekcijās.

Informācijas drošība un tehnoloģiskais atbalsts

NORDSAGE saviem Klientiem sniedz dažādus, specializētus ar informācijas drošību saistītus, kā arī specifiskus IT drošības tehnoloģiskā atbalsta pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā NORDSAGE partnerorganizāciju tīkls ļauj piesaistīt Ziemeļeiropā un Rietumeiropā atzītus speciālistus ar starptautisku pieredzi.

Krīžu vadība

NORDSAGE personāls ir apmācīts un sertificēts saskaņā ar Krīžu vadības metodiku Resilient Leadership. NORDSAGE konsultanti ieguvuši plašu pieredzi, sniedzot konsultatīvos pakalpojumus dažādu korporatīvās vides krīžu situācijās Baltijas Valstīs, Skandināvijā, kā arī Austrumeiropā.
Visbiežāk atbalsts Klienta organizācijai Krīzes situācijā ietver vairākus konsultatīvo pakalpojumu segmentus. Būtiskākās Krīžu vadības konsultatīvo pakalpojumu sadaļas:

- Ārkārtas reaģēšana, atbalsts krīzes situācijās

- Krīžu komunikācija

- Krīžu vadības izvērtējums

- Krīžu vadības mācības

Partneri

Starptautiskais partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ir viens no būtiskākajiem resursiem, kas nodrošina NORDSAGE iespējas sniegt dažādus risku vadības konsultatīvos pakalpojumus praktiski jebkurā ekonomiski aktīvā pasaules reģionā.

SecUA

SecUA Risk Advisory

SecUA ir risku un drošības konsultāciju firma, kas specializējas sniedzot konsultatīvos pakalpojumus rietumu un starptautiskajiem uzņēmumiem, kas darbojas Ukrainas un Postpadomju valstu tirgos. SecUA ir daļa no starptautiskās drošības risku konsultāciju uzņēmumu grupas React Risk Advisory.

SecUA darbības pamatā ir izpratne gan par Ukrainas, gan arī Rietumu pasaules uzņēmējdarbības vides kultūru. SecUA profesionāļu komandā ir nepieciešamās prasmes un pieredze, lai sniegtu operacionālu atbalstu risku un drošības jomās Klientiem Ukrainā, kas saskaras ar traucējumiem un apgrūtinājumiem uzņēmējdarbības vidē.

SecUA kultūras pamatā ir integritāte, konfidencialitāte, atbildīga un likumīga darbība, kas atbilst vietējiem un starptautiskajiem likumiem.

NaviRisk

NaviRisk

NaviRisk ir globāls uzņēmējdarbības riska, izlūkošanas, kiberdrošības un drošības konsultāciju uzņēmumu tīkls. NaviRisk tika izveidots, lai apmierinātu starptautisko uzņēmumu vajadzības, meklējot vietējo piekļuvi pasaules klases pakalpojumiem un konsultācijām, neatkarīgi no to atrašanās vietas un laika joslas. Visbiežāk risku vadības, izlūkošanas un drošības uzņēmumi atrodas vienā pilsētā vai valstī, taču NaviRisk piedāvā globālas iespējas, reaģējot uz starptautisko klientu vajadzībām daudz efektīvāk.

ReactRisk

React Risk Advisory

React Risk Advisory ir vadošs Zviedru uzņēmums drošības risku vadības jomā. React Risk Advisory strādā četrās pamata darbības jomās: Izlūkošana, Riski, Drošība un Krīzes, kā arī izmanto divas metodes: proaktīvo un reaktīvo. Pamatojoties uz ilgstošu pieredzi dažādās nozarēs daudzās pasaules vietās, React Risk Advisory ir komplicētu problēmu risināšanas eksperti.

React Risk Advisory ir vērienīga pieredze drošības risku vadībā starptautiskā līmenī. React Risk Advisory ir palīdzējuši uzņēmumiem visās četrās darbības jomās dažādās pasaules vietās, ietverot, bet neaprobežojoties ar farmācijas, konditorejas, autobūves, inženieru, finanšu un būvniecības nozarēm. Tāpat uzņēmums regulāri strādā ar juridiskajām firmām, varas iestādēm un nekustamā īpašuma nozares uzņēmumiem.

LTRK

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera (LTRK)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī, un ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre.


WhistleblowingManagement.eu

WhistleblowingManagement.eu

WhistleblowingManagement.eu ir Trauksmes cēlāju ziņojumu pārvaldības sistēma un atbalsta pasākumu kopums, ko nodrošina Eiropas profesionāļu tīkls, kurā ietilpst konsultanti, vadošie programmatūras nodrošinātāji un apdrošināšanas jomas eksperti.

WBM.EU sniedz atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas privātām un sabiedriskām organizācijām, nodrošinot Trauksmes celšanas pārvaldības ārpakalpojumus. Organizāciju pārstāv ES ekspertu tīkls, kas specializējas trauksmes celšanas pārvaldības un izmeklēšanas jomās.

Kā ārējs lietu apstrādātājs WBM.EU reaģē uz ziņojumu, veic riska novērtējumu, kā arī eskalācijas pārvaldību, kuras pamatā ir pieredzē balstīta un patentēta metadaloģija. WBM.EU ES partneru tīkls spēj nodrošināt klientus ar izmeklēšanu un juridiskiem atzinumiem.

NORDSAGE

Adrese Mārupes iela 2
Rīga, LV-1002
Latvija

Reg. nr.: 40103738376
PVN. nr.: LV40103738376
Ja Jūs interesē sīkāka informācija par NORDSAGE uzņēmumu, sniegtajiem pakalpojumiem, to nosacījumiem, izmaksām, atvēlamo laiku vai citi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums!

Ar prieku sniegsim Jums sīkāku informāciju, kā arī konkrētas intereses gadījumā sagatavosim Konsultatīvo pakalpojumu piedāvājumu, kas ietvers uzdevuma būtību, tā izpildes nosacījumus, izmaksas un nepieciešamo laiku.

Informācija, kas ietverta SIA NORDSAGE mājas lapā, intelektuālā īpašuma tiesību izpratnē, ir uzskatāma par SIA NORDSAGE piederošu informāciju. Ir aizliegta neautorizēta šīs informācijas izmantošana vai citēšana bez SIA NORDSAGE atļaujas (tas neietver tiesības iepazīties ar šīs mājas lapas saturu).

© 2021 NORDSAGE, SIA Visas tiesības aizsargātas | Sīkdatņu politika